PRIMARIA COMUNEI PALTINIS

Judetul Botosani

Anunt licitatie concesionare 138,59 Ha teren arabil - 06.11.2017

- TEXT TRANSMIS SPRE PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI - 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, PRINCIPALA, NR. 1, PĂLTINIŞ, judeţul BOTOŞANI, telefon 0231622103, fax 0231622322, email compalprim@gmail.com, persoana de contact Florentina Vatamanu, telefon 0760666658. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesiune suprafața de 138,59 HA, situată în PC 1080/1 sat Horodiștea, PC1082 sat Horodiștea, PC418 sat Păltiniș, PC414 sat Păltiniș, PC417 sat Păltiniș, PC415/A sat Păltiniș, PC415/B sat Păltiniș, PC410 sat Păltiniș, PC394 sat Păltiniș, PC403 sat Păltiniș, domeniul public al comunei Păltiniș, durata concesiunii 10 ani. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se găsește la secretariatul instituției și poate fi ridicată în zilele lucrătoare între orele 9-14. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: În baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul instituției. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentației este de 50 lei și se achită la casieria instituției. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30/10/2017, Ora 10,00. 4. Informaţii privind ofertele: Oferta se depune într-un plic închis siva conține un plic sigilat cu documentele solicitate în original și un plic sigilat cu copii ale documentelor solicitate. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03/11/2017, Ora 12,00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, PRINCIPALA, NR. 1, PĂLTINIŞ, judeţul BOTOŞANI, telefon 0231622103, fax 0231622322, email compalprim@gmail.com. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un singur exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/11/2017, Ora 10 , la sediul U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, Str. Principală, nr. 1, PĂLTINIŞ, judeţul BOTOŞANI. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Maxim Gorki, Nr.8, cod postal 710171, telefon 0231511739, fax 0231531832, e-mail tr-botosani@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/10/2017,

» Formulare obligatorii -